Kurallarla İlgili Uyarılar

Site Yönetiminin Görevleri

1.Site yönetimi, söz konusu yerleşim bölgesinin güvenliği, çevre temizliği, yeşil alanların bakımı ve koruması; apartmanların ortak alanlarının temizliği, su hidrofor ve depoların bakım ve işletmesi, ortak yapılarla ilgili bakım, temizlik ve güvelik hizmetlerini ifa edecektir.
2.Site yönetimi, apartman ortak elektrik, su harcamaları dolayısıyla, ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeleri, apartman sakinleri adına zamanında gerçekleştirilecektir.
3.Site yönetimi haftada en az iki defa apartman ortak alanın ve yangın merdivenlerinin temizlenmesini sağlayacaktır.
4.Site yönetimi, yerleşim bölgesindeki yeşil alanların bakım, sulama ve temizliğini muntazam bir şekilde gerçekleştirecektir.
5.Apartmanların ortak alanlarında, su depolarında, hidroforlarında, asansörlerinde bir arıza vuku bulduğunda Site yönetimi bu arızayı giderecektir.
6.Site yönetimi apartman ortak kullanım alanlarında bulunan tavan ve merdiven altları boya işlerini makul sürelerde veya ilgililerin talebi üzerine yapacak veya yaptıracaktır. Bina dış cephelerinin seranit kaplama olmasından dolayı makul zamanlarda temizliği söz konusu olacak ve Site Yönetimi tarafından sağlanacaktır. Dış cephe ve bina iç duvar kaplamalarında oluşabilecek zarar ya da bozulmalarda Site Yönetimi müdahale edecektir.
7.Ancak söz konusu tamirat ve arızaların Site Yönetimi tarafından giderilebilmesi için ilgili yapının kesin kabulünün yapılmış olması gerekir. kesin kabulü henüz yapılmamış yapıların bakım ve onarım işine Site Yönetimi müdahale edemez; ancak bu arızaların giderilebilmesi için behemehal KİPTAŞ nezdinde girişiminde bulunacaktır.
8.Site Yönetimi, yerleşim bölgesindeki cadde ve sokakların bakım ve onarımını, su, elektrik veya telefon şebekesindeki genel arızalar ile doğalgaz şebekesindeki arızaların giderilmesini yapamaz ancak bu konuda ilgili kuruluşlarla irtibata geçerek arızanın en kısa zamanda giderilmesine yardımcı olacaktır.
9.Site Yönetimi konutlarda oluşan çöpün yerleşim bölgesinde uygun yerlere yerleştirilen çöp konteynırlarında her gün muntazam bir şekilde toplanmasını üstlenmiştir.
10.Konteynırlarda biriken çöpün tahliyesi İlçe Belediyesi tarafından sağlanır. Bu görevin İlçe Belediyesince ifası sırasında bir aksaklık olduğu takdirde Site Yönetimi imkanları ölçüsünde biriken çöpün tahliyesini sağlayacaktır.
11.Site Yönetimi, yerleşim bölgesi kapsamında nerelere hangi büyüklükte ve evsafta ve ne kadar çöp konteynırının yerleştirileceğini belirleyecektir. Yeni konteynır ihtiyacının karşılanması ve mevcut konteynırların kullanılamaz hale gelmesi durumunda yenilerinin tedariki görevi Site Yönetimi’ne ait olacaktır.
12.Yerleşim bölgelerinin güvenliğini sağlama kanunlar gereği Emniyet Teşkilatına aittir. Ancak bu bölgelerde Site Yönetimi hukuki kurallar çerçevesinde güvenliğin mümkün olduğunca sağlanması hususunda gerekli tedbirleri alacaktır. Site yönetimi bu amaçla ‘16.02.2004 tarih ve 5188’ sayılı özel güvenlik yasasına göre 21 kişilik bir özel güvenlik birimini hizmete sokmuştur. Ancak Site Yönetiminin söz konusu yerleşim bölgelerinin güvenliği açısından üstlendiği bu görev bu bölgeler dahilinde vuku bulan suçlar dolayısıyla hukuki sorumluluğunu gerektirmez.
13.Yönetim yerleşim bölgesinde imar planlarında öngörülmeyen hiçbir yapılaşmaya, bu bölgelerde ticari faaliyet icrasına yönelik olarak ‘büfe’ ve benzeri girişimlere müsaade etmez. Site Yönetimi ayrıca ticari herhangi bir faaliyetin veya yerleşim bölgesine seyyar satıcıların girmesine engel olacaktır.
14.Site yönetimi yerleşim ile ilgili belli bir zaman dilimine tekabül eden ayrıntılı bir işletme bütçesi hazırlayacaktır. Bu işletme bütçesinin hazırlanmasında yerleşim bölgesi sakinlerinin görüşlerini dikkate alacaktır. Bu işletme bütçesine uygun olarak her bir konut ve ticari işletme sahibi tarafından ödenmesi gereken aidatların takibi Site Yönetimi tarafından yapılacaktır. Zamanında ödenmeyen aidatların tahsili, Site Yönetimini oluşturan kişilerin ortaklaşa vereceği bir vekaletnameye istinaden avukat tarafından icra takibine ilişkin kanunlarda öngörülen usule göre yapılacaktır.
16.İskana açılmış bir yerleşim bölgesinde teslime hazır olduğu halde hak sahibi tarafından henüz teslim alınmamış olan konut ile ilgili olarak da aidat tahakkuk ettirilecektir.
17.İnşası tamamlanıp iskana hazır hale getirilen konutlar hak sahiplerine teslim edilmeden önce: Kiptaş nezdinde bulunan hak sahiplerinin kimlik ve adreslerine ilişkin bilgiler Site Yönetimine verilecektir.
18.Hak sahipliği statüsünün devredilmesini KİPTAŞ’ tan talep edilmesi halinde; ilgililerden devri istenen konut veya işyeri ile ilgili olarak aidat borcunun bulunmadığına dair Site Yönetimi’nden verilmiş bir belge istenecektir. Bu belge olmadan konutun devri KİPTAŞ tarafından yapılmayacaktır.